// Privacy Statement

IT Pro, gevestigd aan Berg 41, 5671 CB Nuenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

IT Pro BV.
Berg 41
5671 CB Nuenen

E: info@itpro.nl
T: 040 290 69 60
W: www.itpro.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

IT Pro verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@itpro.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IT Pro verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling;

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

- Om goederen en diensten bij u af te leveren;

- IT Pro verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

In de meeste gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft of voor de overeenkomst die u mogelijk van plan is om met ons te sluiten.

De persoonsgegevens die verzameld worden door het invullen van het contactformulier op www.itpro.nl of door het gebruik maken van de chatbot, worden verwerkt op basis van de wettelijke grondslag ‘toestemming.’ Dit betekent dat u door het invullen van het contactformulier toestemming geeft voor de verwerking. U kunt deze toestemming te alle tijden intrekken.

Tot slot verwerken wij in sommige gevallen persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IT Pro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bovenstaande termijn geldt niet wanneer IT Pro op grond van een wettelijke verplichting de persoonsgegevens langer dient te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

IT Pro verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IT Pro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IT Pro gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IT Pro en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@itpro.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. IT Pro wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IT Pro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@itpro.nl. IT Pro heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Wij hanteren een beveiligingsbeleid.

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 

IT Pro 2024  |  Specialist in zakelijke ICT  |  Algemene Voorwaarden  |  Privacy Statement

Team Support
Opening-hours....
Op werktijden binnen 15min bereikbaar
Team Support
Open-status
Hallo,
Hoe kunnen we je helpen?
Start Whatsapp Chat